طراحی و ساخت انواع تابلوهای تبلیغاتی و راهنما
کامپوزیت
كامپوزيت تركيب حداقل دو ماده است كه يكي فاز تقويت كننده ناميده مي شود و به شكل الياف، ورقه ويا ذرات است و در فاز ديگر كه ماتريس خوانده مي شود ، محصور است. كامپوزيت تركيبي است از دو ماده يا بيشتر (اجزاي تقويت كننده – پركننده ها filler- ماتريس نگهدارنده كامپوزيت) كه داراي شكل (form) يا تركيب (composition) متفاوتي هستند . به طور كلي مي توان گفت از مواد به صورت كامپوزيت استفاده مي شود تا بتوان به خواص برتري نسبت به اجزاي تشكيل دهنده دست يافت. در حالت كلي تقويت كننده ها داراي استحكام بالا و دانسيته پايين هستند. در حاليكه ماتريس معمولا ماده اي با چغرمگي بالاست. اگر كامپوزيت به درستي طراحي و ساخته شود تركيبي از استحكام تقويت كننده ها و چغرمگي ماتريس حاصل خواهد شد كه در مواد رايج قابل دسترسي نيست
محصولات
نمونه کار